ANUNCIO VACANTE PRESIDENCIA CONSELLO XERAL

Onte, 28 de marzo, D. Francisco Javier Lorén Zaragozano, comunicou o seu cesamento como Presidente do Consejo General de Colegios Oficiales de I. T. A. ao finalizar a súa candidatura.

Este anuncio abre convocatoria para a presentación de candidaturas á Presidencia á que pode optar calquera colexiado que cumpra os requisitos:

-Exercicio efectivo da profesión.
-Un ano como mínimo de colexiación.
-Non estar incurso en prohibición ou incapacidade legal ou estatutaria.
-Non exercer ningún outro cargo na organización colexial.

Isto acreditarase mediante certificación ou outro medio válido e no prazo que marcan os EE.XX. e que se aclaran nos escritos adxuntos.

Circular vacante presidencia CGCOITAE

carta comunicación vacante