Agosto 2022
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Comunicación con todos los Colegiados
Mejora Continua de los Servicios Colegiales
Conozca nuestras Actividades Profesionales

Centro de trabajo:

Anteriores:

Privado:

Público:

Especialidades:

Actuais:

Outras actividades

Datos Académicos

Data fin da carreira:

Escola:

Titulación:

Especialidade:

Outros títulos:

Idioma:

Fala:

Escribe:

Traduce:

Outros estudios:

Nacionais:

Extranxeiros:

Publicacións/traballos:

Distincións:

Número de colexiado:

Datos Profesionais

E-mail:

N.I.F.:

Localidad:

Dirección:

Data de nacemento:

Nome:

Apelidos:

Datos Persoais

Teléfono:

Teléfono oficial:

PROTECCIÓN DE DATOS


De conformidade co disposto na Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99, o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de A Coruña e Pontevedra procede a comunicarlle que os datos facilitados na presente solicitude serán incorporados a un ficheiro, denominado “colexiados”, inscrito no Registro de la Agencia Española de Protección de Datos do que é responsable o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de A Coruña e Pontevedra.

Sendo os datos obtidos co consentimento do interesado (artículo 6), o obxecto do devandito tratamento será a xestión integral e mantemento da relación contractual suscrita entre o Colexio e o Colexiado.

Coa suscripción da presente ficha, vostede consinte o tratamento destes datos coa finalidade mencionada e autoriza expresamente ao Colexio Oficial de Enxeñeiors Técnicos Agrícolas de A Coruña e Pontevedra para comunica-los datos que nela se recollen, aos Órganos e Administracións Públicas obrigados por Lei, á entidade bancaria colaboradora da corporación e, no seu caso, a aqueles terceiros con interese lexítimo. A devandita comunicación se fará coa única finalidade de poder levar a cabo a xestión colexial.

O Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de A Coruña e Pontevedra infórmalle que tal e como establecen os Estatutos Generales del Colegio aprobados por R.D. 2772/1978, de 29 de setembro, e modificados por R.D. 429/1999, de 12 de marzo, e R.D. 861/2003, de 4 de xullo (artigo 15) os seus datos identificativos (nome e apelidos, nº de colexiado, dirección de contacto, xunto co seu e-mail e teléfono) integrarán o listado de colexiados do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de A Coruña e Pontevedra, a disposición do resto de colexiados. Neste senso, o interesado respecto á súa publicación na área privada de colexiados da páxina Web (www.coitagalicia.org) autoriza a súa posible cesión ao resto de profesionais colexiados.

Co fin de mante-los seus datos permanentemente actualizados, no caso de que se produza nun futuro algunha modificación dos mismos, deberá notificalo ao Colexio por escrito mediante o modelo de actualización de datos dispoñible no Colexio.

Asi mismo, salvo que Vd. manifeste a súa oposición, marcando a opción abaixo disposta, consiete expresamente a que os seus datos sexan utilizados polo Colexio para remitirlle información sobre productos e servizos propios (boletíns de información Profesional, etc.) ou de terceiras empresas relacionadas coa profesión.

En cumplimento da Ley 34/2002, o interesado autoriza a remisión de información por vía electrónica á dirección de e-mail reflectida na presente solicitude.

Non obstante, puede exerce-los dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación nos termos previstos pola Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales mediante carta e achegando a fotocopia do D.N.I. na seguinte dirección C/ Barrié de la Maza, 17-1ºC, 15.003 A Coruña, Dpto. Protección de Datos.

 

Non autorizo o tratamento por parte do Colexio (marque o cadro se denega a autorización)


CoitaGalicia ® 2012 Aviso Legal